TGO Reunion

TGO is a global platform where high-level tech leaders gather and communicate. TGO is short for Top Geeks Organization, whose Chinese name is Kunpenghui. We invite all the members of TGO in Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Chengdu, Taipei, Silicon Valley, Nanjing, Xiamen, Suzhou, Wuhan, to Hangzhou and reunite.

Reunion Co-ordinator

Zhao Xinlong
Convener of New Gen Forum@2050@2019 and 2018

Lareina WANG
Volunteer & Interface @2050, Co-ordinator of TGO football team @2050, Communicator & Operator of TGO(Top Geeks Organization), Regional Manager of Geekbang Tech.
Close Menu